ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - CNC

http://www.youtube.com/watch?v=E1Fj1j8Sg1g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - CNC

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Μηχανολογικές Μετρήσεις
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Μηχανουργική Τεχνολογία Ι
Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ
Στοιχεία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Μηχανική - Αντοχή Υλικών
Μηχανολογικό Σχέδιο
3(Θ+Ε)
2Θ+6Ε
2Θ+3Ε
Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ
Προγραμματισμός CNC
Συστήματα APT, CAD/CAM, FMS
Μή συμβατικές Κατεργασίες
Ποιοτικός Έλεγχος
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
3Θ+6Ε
3Θ+3Ε