ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας,
Θερμοδυναμικής-Ρευστομηχανικής
Τεχνολογία Κατεργασιών
Υλικά & Κατασκευή Υδραυλικών Δικτύων
Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων,
Καυσίμων
Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Σχέδιο

4(Θ+Ε)
6(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)
3(Θ+Ε)
Συσκευές Αερίου Καυσιμού
Λέβητες & Βιομηχανικοί Καυστήρες
Αερίου
Όργανα Μέτρησης Αυτοματισμού &
Ελέγχου
Κατασκευή & Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Κεντρ. Θέρμανσης
Συντήρηση & Επισκευές
Εγκαταστάσεων Κεντρ. Θέρμανσης
Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια
εργασίας
5(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)
4(Θ+Ε)
4(Θ+Ε)